Leverings voorwaarden.


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:
Van Elst Motoren,  De Stelle 76,  8501 MV  Joure.
Inschrijfnummer  K.v.K.  te Leeuwarden: 34053289

----------------------------------------------------------------

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, waaronder alle overeenkomsten tot uitvoering van montage, onderhoud en/of reparatie van Van Elst Motoren gevestigd te Joure, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop en verkoop kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.
4. Indien de gebruiker verantwoordingsstaten hanteert, vormen deze verantwoordingsstaten een wezenlijk onderdeel van de (mondelinge) overeenkomst.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, transportkosten, kosten van rijklaar maken en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, modellen, opgaven van capaciteiten, kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, tekeningen, modellen e.d. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
5. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden, alsmede op leveranties van de daarbij benodigde materialen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde c.q. geïmporteerde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in belastingen, accijnzen, andere heffingen van overheidswege, lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt.
2. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de zaken waaraan de gebruiker werkzaamheden dient te verrichten, op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van de gebruiker.
4. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van de gebruiker bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter montage c.q. reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van de gebruiker bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
3. Levering geschiedt ter vestigingsplaats c.q. werkplaats van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de gebruiker de wederpartij heeft medegedeeld dat de zaken gereed staan.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten dan wel indien de wederpartij de zaken niet binnen 3 werkdagen na kennisneming van de beëindiging van de werkzaamheden c.q. uitvoering van de overeenkomst heeft afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
8. De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn dan wel de te repareren c.q. te onderhouden zaken tot zijn beschikking zijn gesteld en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
2. De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen c.q. materialen worden eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het laatste geval dient de wederpartij deze onderdelen c.q. materialen gelijktijdig met de aflevering van de zaken c.q. na beëindiging van de verrichte werkzaamheden in ontvangst te nemen.
3. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden en/of indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten - waaronder begrepen gederfd arbeidsloon - aan de wederpartij in rekening te brengen.
4. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
5. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8: PRIJZEN/TARIEVEN WERKZAAMHEDEN
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen.
2. Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het in de branche gebruikelijke uurtarief.
3. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de reparatie- c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien de bij benadering opgegeven prijs voor de reparatie met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de gebruiker contact met de wederpartij op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK
1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
A. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
B. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
C. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN
1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend.
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
6. De gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel genoemde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
7. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor zijn risico komen zo spoedig mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 11: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 12 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
5. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
6. Zo door de gebruiker geleverde - van derden betrokken - zaken door de fabrikant, importeur of toeleverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
7. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen zoals bijvoorbeeld occasions, demonstratie- en showmodellen, ruilonderdelen, materialen c.q. onderdelen die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.
8. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
9. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door oneigenlijk c.q. abnormaal gebruik, ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
D. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
E. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
F. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 13: BETALING
1. Betaling geschiedt à contant bij levering dan wel na toezending van een factuur. Indien een factuur wordt verzonden dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15: RETENTIERECHT
1. De gebruiker kan een retentierecht op de zaken van de wederpartij uitoefenen, indien en zolang:
A. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
B. de wederpartij de kosten van eerdere door de gebruiker verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
C. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de gebruiker niet of niet in zijn geheel voldoet.
2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

ARTIKEL 16: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 17: INRUIL/AANKOOP
1. Wanneer bij aankoop van een zaak tevens een zaak van de wederpartij wordt ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. De wederpartij is aansprakelijk voor kosten van onderhoud, schades, verlies en waardevermindering. De gebruiker is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- c.q. inkoopprijs worden gehanteerd.
2. De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is schade zoals tussen partijen is overeengekomen, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert alsmede dat de zaak niet gemanipuleerd is met betrekking tot bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - de kilometrage.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor de gebruiker.
4. De feitelijke inruil ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden. 

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 20: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING
1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. 
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en de gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 15 maart 2005